ماه: نوامبر 2019

سناریوی تست مودل با استفاده از jMeter

نرم افزار مودل برای انجام آزمونی با بیش از 4,000 کاربر هم زمان، پیکربندی شده است. برای اطمینان از پیکربندی انجام شده، سناریوی زیر با استفاده از نرم افزار jMeter زیر بار 4,000 کاربر قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد. فایل قالب تست طراحی شده میانگین زمان پاسخگویی مواردی که مورد تست قرار گرفته […]

اخبار