قرارداد هوشمند

قرارداد هوشنمد (Smart contract) چیست؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل برای تنظیم قراردادها و ساده ترین نوع اتوماسیون غیر متمرکز است. یک قرارداد هوشمند از دارایی‌های دیجیتال و دو یا چند طرف قرارداد تشکیل می‌شود. به این صورت که برخی یا همه طرفین قرارداد دارایی دیجیتالی را تعهد می‌دهند و این دارایی طبق شرایط و فرمولی که قرارداد تعیین می‌کند بین طرفین مجددا توزیع می‌شود. این فرمول‌ها و شرایط هنگام ایجاد قرارداد هوشمند مشخص هستند.