قرارداد هوشنمد (Smart contract) چیست؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل برای تنظیم قراردادها و ساده ترین نوع اتوماسیون غیر متمرکز است. یک قرارداد هوشمند از دارایی‌های دیجیتال و دو یا چند طرف قرارداد تشکیل می‌شود. به این صورت که برخی یا همه طرفین قرارداد دارایی دیجیتالی را تعهد می‌دهند و این دارایی طبق شرایط و فرمولی که قرارداد تعیین می‌کند بین طرفین مجددا توزیع می‌شود. این فرمول‌ها و شرایط هنگام ایجاد قرارداد هوشمند مشخص هستند.

یک مثال برای قرارداد هوشمند، قراردادهای همکاری است. برای مثال فرد A برای توسعه وب‌سایت یک قرارداد هوشمند با فرد B منعقد می‌کند. در این قرارداد فرد A مبلغ 500 سکه و فرد B مبلغ 50 سکه تعهد می‌کنند. این دارایی در زمان عقد قرارداد بلوکه می‌شود. در صورت فسخ قرارداد از سمت هر یک از طرفین مبلغ 550 سکه به حساب طرف مقابل منتقل می‌شود. پس از 30 روز در صورت تایید فرد A مبنی بر تحویل صحیح وب‌سایت از فرد B مبلغ 550 سکه به حساب فرد B منتقل می‌شود.  در غیر این صورت پس از 7 روز از این زمان فرد C در مورد پروژه نظر می‌دهد. در صورتی که رای به نفع فرد A صادر شود مبلغ 540 سکه به حساب فرد A و مبلغ 10 سکه به حساب فرد C منتقل می‌شود. همچنین در صورتی که رای به نفع فرد B صادر شود 540 سکه به حساب فرد B و مبلغ 10 سکه به حساب فرد C منتقل می‌شود.