برای انتقال همه قسمت های بابا اسفنجی از سرور دانلودها به طرفداری چه کارهایی کردم؟

دانلود فایل ها

خارج کردن فایل ها از حالت فشرده
find . -iname '*.rar' -exec unrar x {} \;

خارج کردن فایل ویدیوها از دایرکتوری ها

mv */*/*.mkv ./

حذف دایرکتوری ها

find . -type d -exec rm {} -fR \;

تصحیح نام فایل ها

rename "SpongeBob E" "SpongeBob-SquarePants-S01E" *

 

IFS="\n"
for file in *.jpg;
do
    mv "$file" "${file//[[:space:]]}"
done

 

تبدیل mkv به mp4

for f in *.mkv; do ffmpeg -i "$f" -c copy "${f%.mkv}.mp4"; done

بهینه سازی حجم

for f in *.mp4; do ffmpeg -i "$f" -vcodec libx264 -crf 24 -strict -2 "${f%}optimized.mp4"; done

تولید لینکهای دانلود

find . -type f -exec echo "http://ir7.dl.tarafdari.com/files/SpongeBob/S01/{}" \;