کارکرد دستور apt-mark hold package-name چیست؟

با این دستور مشخص می‌کنیم پکیج مورد نظر نباید به صورت اتوماتیک حذف یا به‌روزرسانی شود.

apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl