برای جعبه چه کردم؟

اول نسخه kubectl مناسب x.y.z رو نصب کردم.

فایل .kube شامل فایل های پیکربندی رو که بهم داده بودن در مسیر خانه قرار دادم.

با دستور kubectl cluster-info اطلاعات مستر را دریافت کردم.