قرارداد هوشنمد (Smart contract) چیست؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل برای تنظیم قراردادها و ساده ترین نوع اتوماسیون غیر متمرکز است. یک قرارداد هوشمند از دارایی‌های دیجیتال و دو یا چند طرف قرارداد تشکیل می‌شود. به این صورت که برخی یا همه طرفین قرارداد دارایی دیجیتالی را تعهد می‌دهند و این دارایی طبق شرایط و فرمولی که قرارداد تعیین می‌کند بین طرفین مجددا توزیع می‌شود. این فرمول‌ها و شرایط هنگام ایجاد قرارداد هوشمند مشخص هستند.

اپلیکیشن غیر متمرکز (DApp) چیست؟

DApp مخفف شده عبارت Decentralized Application است. بک-اند (Back-end) یک اپلیکیشن غیر متمرکز بر روی یک شبکه غیر متمرکز (Decentralized peer-to-peer network) اجرا می‌شود.

یک اپلیکیشن غیر متمرکز علاوه بر بک-اند ممکن است واسط کاربری (Front-end) نیز داشته باشد. در این صورت لازم است واسط کاربری نیز روی شبکه‌ی غیر متمرکز همانند Swarm یا IPFS میزبانی شده باشد.

در صورتی که فرض کنیم بک-اند از یک قرارداد هوشمند تشکیل شده باشد آنگاه اپلیکیشن غیر متمرکز = قرارداد هوشمند + واسط کاربری.